OrCAD Capture (Ghidul Utilizatorului) – Versiunea 9

22 IANUARIE 2012

– continuare din numărul trecut –

2. Din meniul File, se alege comanda Print (Listează). Boxa de dialog Print apare.
3. Se selectează scale (scara), print offsets (configurări), print quality (calitatea listării), number of copies (număr de copii), şi dacă se trimite listarea la un fişier.
4. Se clicăie OK pentru a trimite imaginea către dispozitiv.

Listarea sau plotarea componentelor sau capsulelor
Cu editorul de componentă activ şi deschis la o componentă sau o capsulă specifică, se poate realiza o listare sau plotare a acelei componente sau capsule. De asemenea, se poate lista o componentă de bibliotecă din managerul de proiect.

Cum se listează sau plotează o componentă sau o capsulă
1. Se selectează componenta sau capsula de listat în editorul de pagină schematică.
Sau,
Se selectează componenta de bibliotecă în managerul de proiect.
2. Se clicăie butonul drept al mouse-ului în managerul de proiect, şi se alege comanda Edit Part (Editează Componenta) din meniul pop-up. Componenta apare în editorul componentei.
3. Din meniul View (Vedere) al editorului de componentă, se alege opţiunea Part (Componenta) pentru listarea unei componente sau se alege opţiunea Package (Capsula) pentru listarea unei capsule.
4. Din meniul File, se alege comanda Print. Apare boxa de dialog Print.
5. Se selectează scara (Scale), calitatea listării (Quality Print) şi numărul de copii (Number of Copies).
6. Se clicăie OK pentru a trimite rezultatul la imprimantă.

Listarea ferestrei jurnalului sesiunii şi a editorului de text
Cu fereastra editorului de text sau a jurnalului sesiunii activă, se poate lista conţinutul ferestrei respective.

Cum se listează o fereastră a editorului de text
1. Se activează fereastra editorului de text.
2. Din meniul File, se alege comanda Print. Apare boxa de Print Range Selection (Listează Gama Selectată).
3. Se selectează dacă se listează numai textul subliniat sau întregul fişier.
4. Se clicăie OK pentru a trimite textul la dispozitiv.

Cum se listează jurnalul sesiunii (Session Log)
1. Fereastra jurnalului sesiunii trebuie să fie activă.
2. Din meniul File, se alege comanda Print. Apare boxa de dialog Print.
3. Se clicăie OK pentru a trimite textul la dispozitiv.

Pre-vizionarea imaginii de listat sau plotat
Cu comanda Print Preview, se poate pre-viziona pagina schematică, componenta, sau capsula rezultat pentru a verifica înfăţişarea sa înainte de a lista pe hârtie.

Cum se pre-vizionează o pagină schematică
1. Din meniul File, se alege comanda Print Preview. Boxa de dialog Print Preview apare.
2. Se specifică valorile adecvate în boxa de dialog, şi apoi se clicăie OK. Fereastra Print Preview se deschide cu o expunere a paginii schematice, componentei, sau capsulei.
3. Se utilizează butoanele Previous page (Pagina dinainte) şi Next page (Pagina următoare) pentru a vedea alte pagini de listat.
4. Pentru mărire, se mută indicatorul de mărire către o zonă specifică şi se clicăie butonul stâng al mouse-ului.
5. Se alege butonul Close (Închide) pentru închiderea ferestrei Print Preview. Sau,
Se alege butonul Print pentru a trimite pagina sau paginile la dispozitiv, folosind configuraţia de bază din boxa de dialog Print Setup.

Dimensionarea rezultatului de listat sau plotat
Se poate scala rezultatul de listat sau plotat pentru a fi încadrat în pagină manual de către utilizator sau automat de către programul Capture.

Cum se încadrează rezultatul de listat sau plotat
1. Din meniul File se alege comanda Print. Apare boxa de dialog Print.
2. Se selectează una din cele trei opţiuni din boxa Scale (Dimensionează).
• Opţiunea Scale to paper size (Dimensionează la mărimea hârtiei) proporţionează fiecare pagină schematică să se încadreze într-o singură foaie de hârtie (conform configuraţiei din driver-ul imprimantei).
• Opţiunea Scale to page size (Dimensionează la mărimea paginii) dimensionează fiecare pagină schematică să se încadreze în dimensiunea paginii aleasă în Page size (Dimensiunea Paginii). Dimensiunea foii este configurată în opţiunea Page Size din boxa de dialog Design Template (Şablonul Planului).
• Opţiunea Scaling (Dimensionare) proporţionează pagina schematică la un factor cuprins între 0,100 şi 10,000.
3. Dacă se selectează opţiunea Scale to page size din pasul 2, zona Page size devine disponibilă. Se selectează o mărime a paginii. Selecţia poate rezulta în mai multe foi de hârtie dacă se alege o mărime mai mare decât hârtia imprimantei.
4. Se clicăie OK pentru listarea imaginii.
Consideraţii speciale pentru plotare
Ploterele vectoriale (sau peniţe) nu suportă imagini tip bitmaps direct. Dacă se trimite rezultatul la un asemenea ploter, acesta nu va plota imaginile tip bitmaps. Majoritatea ploterelor cu jet de cerneală şi termale vor plota imagini tip bitmaps.

Plotere cu peniţe color
Driverul ploterului schimbă culoarea aleasă la cea mai apropiată culoare disponibilă aşa cum este stabilită în configuraţia ploterului. A se consulta configurarea driver-ului ploterului şi documentaţia sa.
Multe plotere nu au drivers care se trimit cu Windows. Dacă nu se vede ploterul dorit în lista de drivers disponibili, va trebui contactat fabricantul ploterului pentru un driver de Windows. Dacă ploterul imită HPGL, se utilizează driver-ul HPGL ca o soluţie alternativă.

Notă. Boxele de dialog ale configurării ploterului sunt accesibile din Windows Control Panel.

PARTEA A DOUA

Crearea de planuri

Capitolul 6, Structura planului, descrie cum se particularizează mediul de lucru la sistemul personal, cum se creează configuraţii automate pentru planuri noi, şi cum se înlocuiesc parametrii impliciţi în planurile individuale.

Capitolul 7, Plasarea, editarea şi conectarea componentelor şi a simbolurilor electrice, descrie cum se plasează şi editează componente şi simboluri. De asemenea, descrie cum se conectează elementele planului folosind blocuri folosite în scheme ierarhice, porturi folosite în scheme ierarhice, conectori din afara paginii, conexiuni şi magistrale.

Capitolul 8, Adăugarea şi editarea graficelor şi textului, descrie utilitarele de desen care se pot folosi pentru a adăuga text şi o varietate de forme grafice la planul individual.

Capitolul 9, Utilizând macros, descrie cum se creează şi utilizează macros.

Capitolul 10, Schimbarea vizualizării paginii schematice, descrie cum se vizualizează arii specifice ale paginii schematice folosind comanda Zoom. De asemenea descrie cum se face un salt la locaţii diferite într-un schematic utilizând comenzile Location, Reference, şi Bookmark.

Capitolul 6
Structura planului

Multe planuri schematice se pot ajusta pe o singură pagină schematică. Unele planuri, totuşi, sunt prea mari chiar pentru cea mai mare pagină, şi chiar dacă un plan complex poate fi ajustat pe o pagină, sunt motive bune pentru împărţirea lui, cum ar fi:
• Să se potrivească pe pagina de imprimantă în mărime naturală.
• Să se împartă planul astfel încât mai multe persoane să poată lucra la el în acelaşi timp.
• Să se dezvolte un plan folosind o manieră de sus-în-jos. Asta înseamnă că se începe cu o diagramă de bloc în care fiecare bloc reprezintă o funcţie majoră, şi apoi se construiesc diagrame mai detaliate pentru fiecare bloc.
• Să se organizeze planul în funcţie de componentele funcţionale.
• Să se respecte specificaţiile departamentului.

Programul Capture oferă două moduri de a trata planuri de mai multe pagini: o structură flată şi una ierarhică.

Planurile flate
Planurile flate sunt practice pentru planuri mici cu puţine pagini schematice. Un plan flat este o structură în care reţelele de ieşire ale unei pagini schematice se conectează lateral cu reţelele de intrare ale altei pagini schematice din acelaşi director schematic prin obiecte numite conectori din afara paginii. Un plan flat nu are ierarhie (fără blocuri ierarhice, porturi ierarhice, pini ierarhici, sau componente cu directoare schematice ataşate. Structura unui plan flat este arătată mai jos.
Toate paginile schematice dintr-un plan flat sunt conţinute într-un singur director schematic, şi sunt pe un singur nivel, cum se arată, în figura de mai jos. În figură, SCHEMATIC1 este un director schematic. Conţine pagini schematice denumite PAGE1 şi PAGE2.
Din moment ce trebuie administrate toate inter-conexiunile dintre paginile unui plan flat folosind nume atribuite conectorilor din afara paginii, este de dorit a se menţine un plan flat relativ mic.

Planurile ierarhice
Se pot crea simboluri pe paginile schematice care reprezintă alte directoare schematice. Aceste simboluri se numesc blocuri folosite în scheme ierarhice, sau mai scurt, blocuri ierarhice (hierarchical blocks). Aranjamentul stratificat creat prin plasamentul directoarelor schematice înăuntrul paginilor schematice se numeşte ierarhie.
Orice pagină schematică poate conţine blocuri ierarhice (sau componente cu directoare schematice ataşate) care se raportează la alte directoare schematice, o structură a planului care poate fi stratificată pe mai multe nivele. Directorul schematic de la vârful ierarhiei, care se raportează direct sau indirect la toate celelalte directoare schematice din proiect, se numeşte modul rădăcină (root module).
În managerul de proiect, modulul rădăcină are un backslash () în iconiţa directorului său. Modulul rădăcină, precum şi orice director schematic, poate conţine oricâte pagini schematice sunt necesare.

Sfat. Dacă se intenţionează să se exporte planul într-un simulator digital cum ar fi OrCAD Express şi OrCAD PSpice, cel mai bine este să se plaseze numai o singură pagină schematică în fiecare nivel de jos al directorului schematic. Aceasta poate reduce problemele care sunt întâmpinate în timpul depanării planului.

Planuri ierarhice simple
O corespondenţă unu-la-unu dintre blocurile ierarhice sau componente cu directoare schematice ataşate şi directoarele schematice pe care le re-ferenţiază se numeşte o ierarhie simplă.
Într-o ierarhie simplă, fiecare bloc ierarhic sau fiecare componentă cu directoare schematice ataşate reprezintă un director schematic unic.

Ierarhii complexe
O corespondenţă mulţi-la-unu dintre blocurile ierarhice (sau componente cu directoare schematice ataşate) şi directoarele schematice pe care le referenţiază se numeşte o ierarhie complexă. În figura 35, Schematic A referenţiază Schematic B de trei ori. Aceste referinţe pot fi făcute prin blocuri ierarhice sau componente cu directoare schematice ataşate.
Figura 36 arată un plan ierarhic complex cum se vede în opţiunea Hierarchy (Ierarhie) a managerului de proiect al programului Capture.
Figura 36 Un plan ierarhic complex, văzut în managerul de proiect
(A complex hierarchical design, as seen in the project manager)

Conectarea directorilor schematici şi paginilor schematice
În programul Capture, directoarele schematice şi paginile schematice se conectează extinzând reţele între ele folosind blocuri ierarhice, porturi folosite în scheme ierarhice (sau mai scurt, porturi ierarhice), pini folosiţi în scheme ierarhice (sau, pini ierarhici) şi conectori din afara paginii. Blocurile ierarhice (sau componentele cu directoare schematice ataşate), porturile ierarhice, şi pinii ierarhici poartă semnale între directoarele schematice şi paginile schematice dintr-o ierarhie, în timp ce conectorii din afara paginii poartă semnale între paginile schematice din cadrul unui singur director schematic al unui plan flat.
Pentru mai multe informaţii despre plasarea blocurilor ierarhice, porturilor ierarhice, pinilor ierarhici şi conectorilor din afara paginii, a se vedea Capitolul 7, Plasarea, editarea şi conectarea componentelor electrice şi simbolurilor electrice.

Blocuri ierarhice (Hierarchical blocks)
Blocurile ierarhice (sau componentele cu directoare schematice ataşate) se referă la fişier schematic copil într-un plan, prevăzând numai conexiune verticală cu conectare în jos. Pinii ierarhici din blocurile ierarhice şi porturile ierarhice din afara unui bloc ierarhic acţionează ca puncte de ataşament pentru conexiunile electrice între blocurile ierarhice şi alte obiecte electrice într-un director schematic ataşat. Figura din carte arată pinii ierarhici (X, Y, SUM şi CARRY) în cadrul unui bloc ierarhic, şi un port ierarhic (CARRY_IN) în afara blocului ierarhic.
O componentă cu un director schematic ataşat funcţionează ca un bloc ierarhic, iar pinii de pe o componentă cu un director schematic ataşat funcţionează ca pini ierarhici din cadrul unui bloc ierarhic. Se poate folosi oricare din metode pentru definirea unei ierarhii. Singura diferenţă dintre metode este că o componentă cu un director schematic ataşat poate fi re-utilizată.

Notă. Înaintea creării sau re-dimensionării unui bloc ierarhic, trebuie ca opţiunea Snap to grid (Fixare de Grilă) să fie activată, alegând Preferences (Preferinţe) din meniul Options (Opţiuni). Dacă blocul ierarhic este în afara grilei, atunci pinii ierarhici dinăuntrul său sunt de asemenea în afara grilei – chiar dacă se schimbă configuraţia Snap to grid înainte de a-i plasa – şi conectarea la aceşti pini ierarhici din afara grilei poate fi dificilă.

Se poate ataşa un director schematic care este extern unui proiect la un bloc ierarhic, dar atenţie că nu se va putea utiliza nici un utilitar al programului Capture pentru a face modificări la planul extern până nu se deschide explicit acel plan extern.

Porturi ierarhice (Hierarchical ports)
Porturile ierarhice oferă conexiuni verticale cu conectare în sus şi laterală în cadrul unei ierarhii a planului. Un port ierarhic se conectează vertical la un pin ierarhic cu aceeaşi denumire dinăuntrul unui bloc ierarhic, se conectează lateral la reţele cu aceeaşi denumire din aceeaşi pagină schematică, şi la porturi ierarhice din acelaşi director schematic.

Pini ierarhici (Hierarchical pins)
Pinii ierarhici oferă numai conexiune verticală cu conectare în jos. Se pot conecta prin nume la porturile ierarhice pe paginile schematice dintr-un director schematic ataşat. A se imagina că pinii ierarhici aduc o reţea “în sus” dintr-un director schematic într-un bloc ierarhic, dar nu în afara paginii schematice. În figura arătată X, Y, SUM şi CARRY reprezintă pini ierarhici.

Conectori din afara paginii (Off-page connectors)
Conectorii din afara paginii asigură conexiunea între paginile schematice din cadrul aceluiaşi director schematic. Un conector din afara paginii este conectat pe nume la alţi conectori din afara paginii din cadrul aceluiaşi director schematic. Conectorii din afara paginii cu aceeaşi denumire din directoare schematice diferite nu sunt conectaţi.

-va urma-

Constantin Cristescu ELSIX SRL
Tel: 093-001-377
e-mail: elsix@webline.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre