Autorizaţii, licenţe şi concesiuni prevăzute de legea energiei electrice

25 IULIE 2007

Activităţile supuse regimului autorizării
(1) Realizarea de noi capacităţi energetice, precum şi retehnologizarea celor existente se desfăşoară pe baza de autorizaţii de înfiinţare, acordate cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Producerea, transportul, serviciul de sistem, distribuţia şi furnizarea energiei electrice, precum şi activităţile operatorului pieţei de energie electrică şi cele de furnizare de servicii tehnologice de sistem se desfăşoară pe bază de licenţe acordate în condiţiile prezentei legi.
(3) Exercitarea oricărei activităţi fără autorizaţie sau licenţă se sancţionează potrivit legii.

Regimul autorizării
(1) Pentru autorizare, solicitantul va înregistra cererea la autoritatea competentă.
(2) Solicitantul va ataşa la cerere actele şi documentele care probează îndeplinirea de către acesta a condiţiilor economice, financiare, tehnice şi profesionale stabilite pe categorii de capacităţi energetice şi de activităţi în domeniu.
(3) Solicitantul, persoană juridică, trebuie să aibă sediul în România. Solicitantul, persoană juridică străină, trebuie să stabilească şi să menţină în România, în condiţiile legii, un sediu secundar pe întreaga durată a autorizării.
(4) Nu pot fi autorizaţi solicitanţii aflaţi în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului şi nici cei cărora le-a fost retrasă o autorizaţie sau licenţă într-o perioadă de 5 ani anteriori datei de înregistrare a cererii.
(5) Procedura de acordare a autorizaţiilor/licenţelor, termenele, tarifele şi condiţiile de acordare, constând în: criterii, limite de putere, atestări, avize, garanţii şi altele asemenea, diferenţiate pe categorii de capacităţi şi activităţi supuse autorizării, se stabilesc prin regulament elaborat de autoritatea competentă şi aprobat prin hotărâre a Guvernului.
(6) Refuzul acordării unei autorizaţii sau licenţe, lipsa de răspuns înăuntrul termenului şi orice altă soluţie a autorităţii competente, considerate de solicitant ilegale şi prejudiciabile, pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti, secţia de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Categoriile de autorizaţii şi licenţe
Autoritatea competentă acordă:
1. Autorizaţii de înfiinţare pentru:
a) realizarea de noi capacităţi energetice de producere a energiei electrice şi a energiei termice în cogenerare sau retehnologizarea celor existente cu o putere mai mare de 10 MW;
b) realizarea de linii şi staţii de transport al energiei electrice sau retehnologizarea celor existente;
c) realizarea sau retehnologizarea reţelelor electrice cu tensiune de linie nominală mai mare sau egală cu 110 kV.
2. Licenţe pentru:
a) exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice sau a energiei termice în cogenerare;
b) exploatare comercială a capacităţilor de transport al energiei electrice;
c) exploatare comercială a capacităţilor de distribuţie a energiei electrice;
d) activitatea operatorului pieţei de energie electrică;
e) activitatea de furnizare a serviciilor de sistem;
f) activitatea de furnizare a energiei electrice;
g) activitatea de furnizare a serviciilor tehnologice de sistem.

Drepturile şi obligaţiile care decurg din autorizaţia de înfiinţare şi din licenţe
(1) Lucrările de realizare şi retehnologizare ale capacităţilor energetice pentru care se acordă autorizaţii, precum şi activităţile şi serviciile pentru care se acordă licenţe sunt de interes public, cu excepţia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului autorizaţiei sau licenţei.
(2) Asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane fizice sau juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţii energetice, titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi titularii licenţelor beneficiază, în condiţiile legii, pe durata lucrărilor de realizare şi retehnologizare, respectiv de funcţionare a capacităţii energetice, de următoarele drepturi:
a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării sau retehnologizării capacităţii energetice, obiect al autorizaţiei;
b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii, obiect al autorizaţiei de înfiinţare, pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare;
c) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea de reţele electrice sau alte echipamente aferente capacităţii energetice şi pentru acces la locul de amplasare a acestora, în condiţiile legii;
d) dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în pericol persoane şi bunuri;
e) dreptul de acces la utilităţile publice.
(3) Drepturile de uz şi de servitute au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal, iar conţinutul acestora este prevăzut la art. 18 şi se exercită pe toată durata existenţei capacităţii energetice sau, temporar, cu ocazia retehnologizării unei capacităţi în funcţiune, reparaţiei, reviziei, lucrărilor de intervenţie în caz de avarie.
(4) Exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor afectate de capacităţile energetice se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenţei acestora. Dacă cu ocazia intervenţiei pentru retehnologizări, reparaţii, revizii, avarii se produc pagube proprietarilor din vecinatătea capacităţilor energetice, titularii de licenţă au obligaţia să plătească despăgubiri în condiţiile prezentei legi.
(5) Proprietarii terenurilor şi titularii activităţilor afectaţi de exercitarea de către titularii de licenţă şi autorizaţii a drepturilor prevăzute la alin. (2) vor fi despăgubiţi pentru prejudiciile cauzate acestora. La calculul despăgubirilor vor fi avute în vedere următoarele criterii:
suprafaţa de teren afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;
tipurile de culturi şi plantaţii, precum şi amenajările afectate de lucrări;
activităţile restrânse cu ocazia lucrărilor. Cuantumul despăgubirii se stabileşte prin acordul părţilor sau, în cazul în care părţile nu se înţeleg, cuantumul se stabileşte prin hotărâre judecătorească.
(6) Dreptul de uz şi de servitute asupra terenurilor proprietate privată, restrângerea sau încetarea unor activităţi prevăzute la alin. (2) se stabilesc şi se exercită cu respectarea principiului echităţii, a dreptului de proprietate şi a legislaţiei în vigoare.
(7) Titularii de autorizaţii şi licenţe sunt în drept să efectueze lucrările de defrişare a vegetaţiei sau tăierile de modelare pentru crearea şi menţinerea distanţei de apropiere faţă de reţelele electrice cu personal specializat, respectând prevederile legale în vigoare.
(8) Titularii de autorizaţii şi licenţe, beneficiari ai drepturilor de uz şi de servitute asupra proprietăţii publice sau private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, sunt scutiţi de plata de taxe, impozite şi alte obligaţii de plată, instituite de către autorităţile publice centrale şi locale.

Obligaţiile decurgând din autorizaţiile de înfiinţare şi din licenţe
(1) Titularul autorizaţiei de înfiinţare are următoarele obligaţii:
a) să stabilească şi să aplice, pe întreaga durată a executării lucrărilor, măsurile de protecţie a persoanelor, bunurilor şi mediului;
b) să obţină toate avizele, acordurile şi atestatele prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat.
(2) Pe durata de valabilitate a licenţelor, titularii de licenţe sunt obligaţi:
a) să respecte condiţiile care însoţesc licenţa;
b) să ţină situaţii contabile separate pentru fiecare activitate care face obiectul licenţei acordate de autoritatea competentă, în cazul agentului economic în domeniul energiei electrice integrat, pe verticală sau pe orizontală, şi să se procedeze la fel ca în cazul în care activitatea respectivă ar fi efectuată de agenţi economici separaţi şi să întocmească rapoarte financiare în formatul solicitat de către autoritatea competentă;
c) să constituie şi să menţină garanţii financiare care să le permită desfăşurarea activităţii şi asigurarea continuităţii serviciului;
d) să pună la dispoziţie autorităţii competente informaţiile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acesteia.

Av. COLTUC MARIUS VICENŢIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre