Legea privind arhivarea documentelor în formă electronică

20 IUNIE 2007

Sediul materiei: legea nr. 135/2007
Primirea unui document în formă electronică în arhiva electronică este condiţionată de îndeplinirea următoarelor cerinţe:
a) semnarea documentelor în formă electronică, cu semnătura electronică extinsă a titularului dreptului de dispoziţie asupra documentului, denumită în continuare semnatură electronică;
b) valabilitatea semnăturii electronice a titularului dreptului de dispoziţie asupra documentului;
c) depunerea cheii de criptare şi decriptare pentru documentele criptate care cad sub incidenţa Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
d) transmiterea informaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (2).
Administratorul arhivei electronice, cu semnătură electronică, în care se atestă şi faptul că documentul respectiv are valoare de original sau copie, conform hotărârii titularului dreptului de dispoziţie asupra documentului. Documentul în formă electronică, astfel identificat, este arhivat în locaţia stabilită de administratorul arhivei electronice.
(2) Administratorul arhivei electronice ataşează, pentru fiecare document în formă electronică arhivat, o fişă în formă electronică, ce va conţine cel puţin următoarele informaţii:
a) proprietarul documentului în formă electronică;
b) emitentul documentului în formă electronică;
c) titularul dreptului de dispoziţie asupra documentului;
d) istoricul documentului în formă electronică;
e) tipul documentului în formă electronică;
f) nivelul de clasificare a documentului în formă electronică;
g) formatul digital în care este arhivat documentul în formă electronică;
h) cuvintele-cheie necesare identificării documentului în formă electronică;
i) elementele de localizare a suportului fizic;
j) identificatorul unic al documentului în formă electronică, în cadrul arhivei electronice;
k) data emiterii documentului;
l) data arhivării;
m) termenul de păstrare a documentului.
(3) În cazul în care documentul în formă electronică a fost generat prin transferarea informaţiei de pe suport analog pe suport digital, fişa va conţine în plus următoarele informaţii:
a) referiri la proprietarul originalului şi locaţia în care se găseşte originalul;
b) metoda de transfer utilizată;
c) dispozitivul hardware utilizat;
d) programul de calculator utilizat
Regimul de acces la un document în formă electronică, precum şi modificarea acestuia se stabilesc exclusiv de către titularul dreptului de dispoziţie asupra documentului printr-un act, care va fi semnat atât de titularul dreptului de dispoziţie asupra documentului, cât şi de administratorul arhivei electronice.
(2) Regimul de acces la documentul în formă electronică, stabilit în conformitate cu alin. (1), va fi înscris în fişa de format electronic a documentului, iar actul prin care s-a stabilit acest regim, generat electronic sau transferat în format electronic, va constitui o anexă a documentului arhivat.
(3) Administratorul arhivei electronice este obligat să respecte regimul de acces la document, stabilit conform alin. (1), atât la arhivare, cât şi la acordarea accesului la documentul în formă electronică din arhivă.
(4) Răspunderea pentru stabilirea regimului de acces la un document în formă electronică revine în exclusivitate titularului dreptului de dispoziţie asupra documentului, iar răspunderea pentru respectarea regimului de acces la documentul în formă electronică, atât la arhivare, cât şi la acordarea accesului la document, revine administratorului arhivei electronice.

Infracţiuni şi contravenţii
Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea contravenţională, civilă sau penală.
Divulgarea, de către administratorul arhivei electronice, a cheii de criptare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani.
Accesarea neautorizată a documentelor din arhiva electronică constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.
Copierea neautorizată a documentelor din arhiva electronică constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 12 ani.
Modificarea neautorizată a documentelor din arhiva electronică constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 15 ani.
Distrugerea arhivei electronice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 15 ani.
Contravenţiile prevăzute la art. 24 se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în cadrul prezentului capitol sunt de competenţa personalului cu atribuţii de control din cadrul autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu.
(2) Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Av. COLTUC MARIUS VICENŢIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal NUMAI pentru a răspunde comentariilor/solicitărilor dumneavoastră.
  • Pentru a primi raspunsuri adecvate solicitărilor dumneavoastră, este posibil să transferăm adresa de email și numele dumneavoastră către autorul articolului.
  • Pentru mai multe informații privind politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesați link-ul Politica de prelucrare a datelor (GDPR) si Cookie-uri.
  • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: gdpr@esp2000.ro
  • Abonați-vă la newsletter-ul revistei noastre